Disclaimer

Disclaimer

 

Copyright

 

De intellectuele eigendomsrechten, zoals inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur met betrekking tot deze site, berusten bij Stapelverliefd Fotografie. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stapelverliefd Fotografie.

 

Aansprakelijkheid

 

Ondanks de uiterste zorg en aandacht die wordt besteed aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stapelverliefd Fotografie niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stapelverliefd Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

 

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stapelverliefd Fotografie geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 

Virussen

 

Stapelverliefd Fotografie garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Wijzigingen

 

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving kan de tekst van dit privacy statement door ons worden aangepast.
Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van het privacy statement van toepassing.